LIA utomlands – Information till studerande

Perioden för vårt Erasmus+ mobilitetsprojekt är för tillfället stängt.

Här är arbetsgången för studerande på YH-utbildningar.

1. Informationsträff för studerande!

Gå på informationsmöte, eller delta i zoommöte på distans, som utbildningen håller om praktik utomlands. Där får du reda på:

  • Vad som ingår i projektet
  • Vart ni kan åka beroende på vilken utbildning du studerar
  • Hur man åker dit
  • Vad som skiljer de olika ställena åt
  • Hur man bor, inneboende/lägenhet
  • Matpengar
  • Lokala transporter
  • Samarbetsorganisationer och vilket ansvar de har
  • Hur man ansöker

2. Intresseanmälan!

Fyll i intresseanmälan på webben: liautomlands.se/ansokan

Förtydliga vilka arbetsuppgifter och arbetsområden som du vill praktisera inom och vilket land du önskar i första hand.

Inför din ansökan kan det vara bra att göra ett självskattningstest som du även kan ta med som underlag när du samtalar med din LIA-ansvariga. Med hjälp av påståendena i övningen Klara! Färdiga? Gå! (pdf) gör du en enkel självskattning av din beredskap att resa utomlands för praktik.

3. Fördjupad ansökan

1. Skriv en motiverande text varför du vill göra en LIA-period utomlands med tydligt syfte och mål. Beskriv vad du vill lära dig och vad du vill uppnå kopplat till din utbildning. Maxlängd 2000 tecken. Texten ska riktas mot din utbildning.

2. Skriv ditt CV/meritförteckning och personligt brev på engelska. Detta gör du i formatet Europass. Texten ska riktas mot din framtida handledare på praktikplatsen.

Här är information om Europass.

Kom även ihåg att beskriva vad du studerat och arbetat med tidigare och vad du tycker om att göra på din fritid eller om du är engagerad i något på ideell basis liksom dina spåkkunskaper.

Till ditt cover letter (personligt brev) i Europass förtydliga gärna detta:
1st paragraph:
– Short presentation of the participant
– Short reference to academic training and professional experience, for example technical skills and transferable skills.
– Described the specific sector in which you would like to have the work placement, as well as, the specific tasks you prefer to do and three areas you would like to work in.

2nd paragraph:
– What you expect from the practical training and work placement and how you connect this to your education and future career.

Färdigställ ditt Europass, kontrollera stavning, spara det som PDF.

3. Skicka Europass-CV och personligt brev tillsammans med den motiverande texten till utbildningsledaren för din utbildning.

Utbildningsledaren kommer att göra urval enligt kriterier (följer studieplan, drivkraft och motivation, ingen tidigare genomförd mobilitet). Beslut kommuniceras till dig och vidare till Liautomlands.se.

4. Besked!

De som går vidare till LIA-praktik utomlands får besked av utbildningsledaren och information via e-post.
I e-postmeddelandet beskrivs hur du skall förbereda dig, hur tidsschemat ser ut fram till avfärd, hur kommunikation kommer att ske och vilka steg som är härnäst.

5. Kontrollera passet och skaffa skatteregistreringsnummer för praktik i Italien!

Ditt pass skall vara giltigt 6 månader efter hemkomst. Om inte, skaffa nytt hos polisen.

Du täcks av Kammarkollegiets försäkring Student UT dygnet runt under din praktikperiod. Läs försäkringsvillkoren här.

Ta med det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) under praktiken. Kortet ger dig rätt till akut sjukvård när du vistas i annat EU/EES-land. Beställ ett europeiskt försäkringskort från försäkringskassan: www.forsakringskassan.se

Vill du göra din praktik i Italien? Beställ italienskt skatteregistreringsnummer, Codice Fiscale, på Italienska Ambassaden i Stockholms hemsida.
Här är länk till Codice Fiscale-blankett
För utförligare instruktion om hur du beställer Codice Fiscale, se checklista för student, under punkt 5 – 6.

6. Kontakt etableras!

Samarbetsorganisationen i det land du vill göra din LIA har LIA-kursplan, din ansökan och Europass som underlag när de letar LIA-plats och matchar dig. De kommer även att vilja skypa med dig för att se hur du är som person, hur bra du är på engelska och de kommer att ställa kompletterande frågor för att kunna hitta ett så bra LIA-företag till dig som möjligt. De kommer även att diskutera boende och andra praktiska uppgifter med dig.

7. Kontakt etableras med företaget

Eventuellt vill även LIA-företaget skypa med dig innan de erbjuder en plats.

8. Förberedelse!

Vi anordnar en förberedelseträff där ni går igenom förväntningar och mobilitetetens olika faser, kulturskillnader, risker, spridning av dina erfarenheter etc.

Du kommer behöva förbereda dig både på uppgifter kopplade till din utbildning och praktik men även inför språk, resa och hur man lever och arbetar i ett annat land. Förberedelser från din utbildning innebär både praktikplatsuppgifter och vad du förväntas göra efter hemkomst.

Förbindelseavtal med oss skrivs. Underlag till Learning Agreement (avtal mellan samarbetsorganisation, LIA-plats, utbildningen och dig) tas fram och du får veta vilka dokument som som du behöver ta med dig och vad de innehåller.

Du får med dig ett MIC-kort (Medical Insurance Card) från Kammarkollegiet som innebär att du är försäkrad under din praktik, både på arbetsplatsen och under din fritid, samt under din resa dit och hem.

Språkträning inför din praktik. Från och med den 1 januari 2015 måste studerande som reser ut på studier eller praktik inom Erasmus+ göra ett språktest om praktiken är längre än 19 dagar. Studerande måste göra ett obligatoriskt språktest innan praktiken påbörjas och när du kommer hem görs test 2 så att språkutveckling kan mätas.

En länk skickas till din mail och testet görs digitalt. Testet tar ca 30 minuter att genomföra och nivån anpassar sig efter svaren – ju fler rätt, desto högre nivå blir testet. Resultatet presenteras genom CEFR-skalan, dvs. A1 indikerar lägst nivå och C1 är avancerad. Testet görs i ett verktyg som heter Online Linguistic Support (OLS).

9. Praktikbesked!

Samarbetsorganisationen återkommer, senast sex veckor innan avresa, med förslag på ett LIA-företag och praktik som du och din utbildningsansvarige på din utbildning skall godkänna.

Learning Agreement skrivs med praktikplatsen inför utresan. Du får även besked om boende, praktiska arrangemang och hur du tar dig till orten och ditt boende.

Du ansvarar för resebokning till praktikplatsort och får ett resebidrag via Erasmus+ utbetalt mot rekvisition efter kvitto. Resebidraget är beroende på ett schablonbelopp som är fastställt av EU beroende på distans mellan utreseland till praktikland. Först efter att förbindelseavtalet är påskrivet och du fått godkänt från din utbildningsledare kan du boka resa.

10. Hemkomst!

Efter praktiken ska uppsatta mål utvärderas och valideras. Dina erfarenheter ska redovisas och spridas vidare inom utbildningen och till andra.

Signerade avtal från praktiken och närvarointyg ska lämnas in till utbildningsledaren.

Dina erfarenheter ska omsättas till nya kompetenser. Uppdatera ditt CV och ta med dina nya kompetenser och färdigheter.

Den slutliga språkbedömningen blir tillgänglig i mitten av den sista praktikmånaden. OLS test del 2 görs via samma digitala inloggning som  du gjorde innan praktiken startade.

En länk till utvärderingssystemet (EU-Survey), Mobility Tool+, skickas ut efter praktiken. Utvärderingen är obligatorisk.

Det är viktigt att även bearbeta upplevelser från din vistelse utomlands för att i nästa steg landa och gå vidare.