Information till utbildningsledare/LIA-ansvarig

Här är arbetsgången för utbildningsledare gällande studerande.

Studerande kan resa ut på praktik utomlands under en period av minst 2 veckor. LIA kan delas upp i en del hemma i Sverige och en del utomlands, om inte hela praktiken sker utomlands, men ska då vara sammanhängande. LIA-kursplan måste finnas som säkerställer lärandemål och hur bedömning och betygssättning görs.

Urvalet av studerande –och förfarandet för att bevilja bidrag –måste vara rättvist, öppet, konsekvent och dokumenterat, och ska vara tillgängligt för alla parter som deltar i urvalsprocessen. 

1. Informationsmöte – Startup

Boka in ett möte (på plats eller distans) och lär om hur LIA Utomlands fungerar, vad som ingår i projektet för såväl personal som studerande, och hur projektet drivs framåt.

Kontakta erasmus@liautomlands.se för tidpunkt.

Mötets innehåll:

  • Vart kan man åka?
  • Hur ansöker studerande och hur söker personal?
  • Vad gäller på plats för studerande?
  • Hur ser tidsschemat ut?
  • Vilka dokument skall fram och när?
  • Var kan man hitta information?

2. Engelska LIA-kursplaner

Ta fram och översätt LIA-kursplaner till engelska. Gäller alla kurser som kan vara aktuella för praktik utomlands. Ju tydligare beskrivningar i de engelska kursplanerna, desto jämnare kvalitet blir det på LIA-platserna samt att det underlättar för våra samarbetsorganisationer som tar fram förslag till LIA-platser. Kan kombineras med t ex checklista och handledarinformation.

3. Engelska LIA-kursplaner till Liautomlands.se

Skicka de översatta engelska LIA-kursplanerna samt när under läsåret LIA-veckor är planerade till erasmus@liautomlands.se.

Liautomlands.se skickar dessa i sin tur ut till samarbetsorganisationer i Irland, Italien, Tyskland, Frankrike, Portugal och Spanien för att få svar om det är möjligt med LIA-praktikplatser utifrån utbildning. Studerande kommer sedan att få välja detta land/ mellan dessa länder. (Vi slipper på så sätt en massa onödiga förfrågningar och krasade drömmar).

4. Informationsträff för studerande

Organisera en informationsträff för studerande och boka lokal på plats. Om det passar, ordna distansmöte för de som inte har möjlighet att komma eller för distansutbildningar. Låt de lyssna och ställa frågor live. Motivera och tydliggör förväntningar.

Liautomlands.se anordnar träff hos varje stiftelse, samt utbildningsort där så är möjligt. Kom ihåg att studerandes ansökningar behöver vara inne 16 veckor före utresa så var ute i god tid.

Se punkt 1 för studenterna.

5. Urval av sökande

Efter inkommen intresseanmälan och fördjupad ansökan från studerande. Kommunicera med studerande om syfte, mål och plan.

Gör urval av de sökande efter kriterier:

  • Att de följer studieplan
  • Att de har egen drivkraft och motivation. Det innebär att de får argumentera för varför de ska få åka i ett personligt brev/text om max ca 2000 tecken. De ska även ha ett CV och personligt brev enligt Europasmall.
  • De har inte gjort någon mobilitet tidigare. Eller motivering för fler mobiliteter under utbildning.

OBS! allt skall vara på engelska.

6. Meddela urvalet

Kommunicera beslut till studerande och skicka underlag och LIA-avtalsunderlag till erasmus@liautomlands.se.

Se punkt 4 för studenterna.

7. Förberedelseträff

Arrangera förberedelseträff med studerande inför utresa där ni går igenom förväntningar och skillnader kring arbetsplats och arbetsmiljö, kulturella skillnader, risker etc. Förbered med upplägg under praktik och planering kring avstämningspunkter före, under och efter praktikperiod.

Gå även igenom vad som förväntas av studerande från din utbildning och kursmål i LIA-kursplanen.

Informera om det obligatoriska momentet OLS språktest som görs före och efter praktik, samt möjligheter till språkträning med landets språk via OLS.

Gå igenom och skriv under förbindelseavtal tillsammans med studerande (Regler för Lia utomlands), samt övriga dokument som gäller specifikt för praktiken.

Informera om administration kring resebeställning och ersättning.

Fyll i MIC-kort (Medical Insurance Card) från Kammarkollegiet som studerande ska få inför utresa. För avtal och info om Kammarkollegiets MIC-kort se Checklista för utbildningsansvarig.

Se punkt 8 för studenterna.

8. Avtal med praktikföretag

Senast sex veckor innan avresa får studerande och utbildningsledare besked om möjlig praktikplats. Därefter skall avtal, Learning Agreement, undertecknas i fyra exemplar, varav vi, studerande, samarbetsorganisation och praktikplats kommer få varsitt exemplar. Samarbetsorganisationerna kan vara sena med att ge besked, så ju tydligare vi varit i önskan om LIA-plats, desto mindre risk för sena oförutsedda händelser. Studerande skall ha en skälig tid att hitta svensk LIA-plats om inte rätt plats hittas utomlands.

Under slutet av praktiken signeras även studerandes intyg av genomförd mobilitet på praktikplatsen tillsammans med handledare och studerande, s. k. Europass Mobility. Underlagen till dokumenten får du innan praktik startar.

Den sändande organisationen ansvarar för att den studerandes resa, boende, uppehälle och språkliga förberedelser svarar mot nödvändiga kvalitets- och säkerhetsbehov. Sändande organisation har samma ansvar även om den studerande själv bokar och arrangerar uppehälle.

Se punkt 9 studenterna.

9. Efter hemkomst!

Efter praktiken ska uppsatta mål utvärderas tillsammans med studerande. Erfarenheter ska redovisas och spridas inom utbildningen och till omvärlden. Det är viktigt att även bearbeta upplevelser från vistelse utomlands för att i nästa steg kunna landa och gå vidare. Kommunicera erhållna kompetenser och erfarenheter och hur de kan återkopplas till en svensk kontext och framtida arbetsmarknad.

Signerade avtal och närvarointyg ska lämnas in och arkiveras. Kopia ska skickas till erasmus@liautomlands.se.

Följ upp att språktest del 2 och att digital utvärdering för Erasmus+ görs när studerande återvänt (EU-survey).